TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM 
Địa chỉ: Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: 04 2223 2233 * Fax: 04 2223 2234 * Email: ncdt-bh@mof.gov.vn